Három év - 700 hallgató

 

A disszertációmhoz készülő kutatás kvantitatív részében az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hallgatóit vizsgálom 1928 és 1947 között. Fő célom azon kurzusoknak az összegyűjtése, csoportosítása, amelyeket a főiskola és a szegedi Ferenc József Tudományegyetem korabeli együttműködésének köszönhetően az egyetemen hallgattak a főiskolások.

A vizsgálat során egy hallgató esetében jelenleg 142 változót rögzítek. Ma - három évnyi munka után - eljutottam a 700. hallgatóig, így ennek örömére közzéteszek egy - szerintem - érdekes listát az egyetemen hallgatott kurzusokról.

Jó böngészést!

 

A 16. század irodalma

A 16. század magyar irodalma

A 16. századi széppróza

A 17. század irodalma

A 17. század lírája, epikája, drámája

A 17. század magyar epikája

A 18. század magyar epikája

A 19. század magyar irodalma

A 19. század német irodalma

A 19. század története

A Balkán-félsziget részletes földrajza

A birtokos személyragok története

A bölcseleti problémák története

A bőr- és vázrészek összehasonlító anatómiája

A filozófia egyetemes története

A folklór gyűjtés

A fontosabb magyar szótárak

A földrajztanítás módszere

A Földközi-tenger melléke

Afrika

Afrika, Ausztrália, Antarktisz

Afrika földrajza

A geometria megalapozása

A geometriai szerkesztések elmélete

A határokon túl élő magyarság művelődése

A határokon túl élő magyarság története

A házasélet hygiénéje

A kelet-római birodalom bukása

A középiskolai állattan tanításának módszertana

A középkori iskolák, egyetemek, művészetek

A középkor története

A legújabb kor története

A legújabb kor történetének kútfői

Algebra

Algebrai egyenletek gyökeinek helyzetéről

Algebrai görbékről

Alkalmazott állattan

Alkaloidák kémiája

Állatföldrajz

Állatrendszertan

Állattan története

Állattipus gyakorlatok

Általános állattan

Általános és anorganikus kémia

Általános ethnológia

Általános etnográfia

Általános fonetika

Általános földrajz

Általános kémia

Általános kísérleti kémia

Általános kőzettan

Általános növénytan

A magyar birtokos személyragok

A magyar dráma és színjátszás története a kiegyezés után

A magyar dráma és színjátszás a 20. században

A magyar dráma története

A magyar Duna-medence geopolitikája

A magyar epika története

A magyarföldi szárnyasoltárok

A magyar hadművészet fejlődése

A magyar határozóragok

A magyar igeképzők

A magyar igeragozás története

A magyar iparművesség történeti becsű emlékei

A magyar irodalom a felvilágosodás korában

A magyar irodalmi megújhodás

A magyar irodalom a kódexek korában

A magyar irodalom története

A magyar irodalomtörténet módszerei

A magyar költészet a 19. században

A magyar költészet a millenium után

A magyar középkor irodalma

A magyar kultúrgeográfia helyzete a 18. században

A magyar líra, dráma és széppróza a 17. században

A magyar líra, dráma és széppróza a 18. században

A magyar magánhangzók története

A magyar másslahangzók története

A magyar népdal

A magyar néptörténet és néphagyomány

A magyar névszóképzők

A magyar névszótövek

A magyar nyelvemlékek

A magyar nyelv jövevényszavai

A magyarországi ősi hajlékok

A magyar őstörténet és néphagyomány

A magyar regény története

A magyarság őstörténete a törzsszervezet korában

A magyarság és nemzetiségei

A magyar szókészlet története

A magyar szótárirodalom története

A magyar szótövek

A magyar történetírás hibái és kellékei

A makedón világbirodalom

Amerika

A Nagy Magyar Alföld

Analitikai kémia

Analitikus geometria

A német romantikus költészet

A népbabonák lélektana

A népmese mint folklor műfaj

A néptudomány alapvonalai

A népzene mint folklórműfaj

A nevelésben való elmélkedés főbb irányai

A neveléselmélet alapvető kérdései

Angol

A Niebelung ének

Anorganikus kémia

A növénytakaró és az állatvilág földrajzi szerepe

Antomorf függvényekről

A nyelvtudomány alapelemei

A pedagógia története

A primitív ének, hegedűseink és a népdal

Arany János és kora

Aranytól Adyig

A régi magyar líra

A régi német irodalom

A reneissance és későbbi emlékeink

A reneissance történetírása

A római birodalom bukása

A római császárkor

A római császárság Diocletianus után

A Sturm és Drang költészet

Ásvány- és közethatározás

Ásványok képződése

Ásványtan

Ásványtani kirándulások

A számfogalom felépítéséről

A szárazföld fizikai földrajza

A szólástan alapvonalai

A településföldrajz feladata és módszerei

A tenger élete

A tudományos munka logikája

Augusztusz kora

Ausztrália és Óceánia

Az Alföld települése

Az algebrai számok és ideálok elmélete

Az anyag szerkezete

Az Árpád-kor művelődése

Az egyszerű mondat részei

Az első török nyelvemlékek

Az ember állati élősdiei

Az epikai költészet története

Az erkölcsfilozófia kérdései

Az eruptív kőzetek

Az érzékszervek összehasonlító anatómiája

Az idegrendszer összehasonlító anatómiája

Az ifjú Goethe

Az ifjúkor lélektana

Az igeképzők története

Az irodalmi hanyatlás kora

Az izraeliták Kánaánban

Az óegyiptomi élet

Az Ókori Keleti népek műveltsége

Az újkor története

Az újkor történetírói

Ázsia

Ázsia földrajza

Bevezetés a földrajztudományba

Bevezetés a magyar nyelvtudományba

Bevezetés a magyarországi német etnológiába

Bevezetés a mikrobiológiába

Bevezetés a neveléstudományba

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a számelméletbe

Bevezetés a szénvegyületek kémiájába

Bevezetés az algebrába

Bevezetés az előadási kísérletezésbe

Bevezetés az irodalomtörténetbe

Bevezetés az ókori történelemhez

Bevezetés az oszmán-török nyelv morfológiájába

Biogeográfia

Biográfia

Bölcseleti problémák története

Conversatoria-botanica

Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia

Csokonai

Csuvas nyelvtörténet

Dél-Amerika és Ausztrália földrajza

Determinánsok

Differenciál egyenletek

Differenciálgeometria

Differenciált és integrált számítás

Dramatikus népjátékaink

Egyenletek gyökeinek helyzetéről

Egykori szokások emléke

Egykori szólások emléke szólásainkban

Elektron és ionvezetés

Elemi függvények integrálásáról

Elemi geometriai kérdések

Elemi mennyiségtan

Ember földrajz

Ércek tereptana

Erdészeti kultúránk a 18-19. században

Észak-Amerika földrajza

Észak- és Kelet-Európa földrajza

Európa

Európa földrajza

Európa részletes földrajza

Fényelektromosság

Filozófiai erkölcstan

Filozófiatörténet. Az új ideálizmus

Finn-ugor eredetű magyar szavak

Finn-ugor szempontok a magyar leíró nyelvtanban

Fizikai földrajz

Fiziko-kémia

Fiziko-kémiai gyakorlatok

Földábrázolástan

Földrajz módszertan

Földtan

Francia nyelv

Függvénytan

Gázok gerjesztése

Geometriai gyakorlatok

Geometriai szerkesztések elmélettel

Geopolitika

Goethe: Faust, német hangtan

Goethe kortársai

Gót nyelvtan

Görög-római istenábrázolások

Gyakorlatok és kiegészítések a mechanikához

Gyermeklélektan

Hazai díszes kódexek

Hazai történelmünk ingatlan emlékei

Hazánk növény földrajza

Integrálegyenletek

Irodalomtörténeti kérdések a kódexek korából

Kathód és csősugarak

Kazinczy kora

Kémiai statika

Kísérleti fizika

Kísérleti kémia

Kísérleti természettan

Klimatológia

Kölcsey és Vörösmarty kora

Környezettan

Közép- és Dél-Európa

Középfelnémet lírikusok

Középfelnémet nyelvtan

Középiskolai magyar nyelvtan és tanítása

Középkori magyar történelem

Kristálytan

Kvalitikus geometria

Kvalitatív kémiai analízis elemei

Laboratóriumi gyakorlatok

Leíró földrajz

Lélektan

Lessing

L. F. Meyer

Magyar földrajzi kútfők

Magyar irodalom a millenium után

Magyar középkor

Magyar lovagkor

Magyar művelődéstörténeti források

Magyar népviselet

Magyar nyelvjárások

Magyarország

Magyarország 1848 óta

Magyarország a 18. században

Magyarország földrajza

Magyarország földrajza a 18. században

Magyarország kultúrgeográfiai korszakai

Magyarország művelődése 1809-ben

Magyarország római kora

Magyarország története a 14. században

Magyarország története a felvilágosodás korában

Magyarország története Zsigmond korában

Magyar szólásfejtések

Magyar történet a 13. században

Matematikai gyakorlatok

Matematikai repetitórium

Mátrixelmélet

Mechanika

Modern irányzatok a magyar drámairodalomban

Morfológia

Német

Német klasszikusok

Német romantikusok

Német szóképzés

Nem Eukledészi geometria

Népi eredetű epikumok

Néprajzi vázlat az európai népekről

Neveléstörténet

Neveléstörténet a 19. században

Neveléstörténet: Új iskola

Növénymorphológia

Növényrendszertan

Növénytani kirándulás

Nyelvészeti gyakorlatok

Ófelnémet nyelvtan

Olasz

Organikus kémia

Oszmán-török irodalom

Oszmán-török nyelvgyakorlat

Örökléstan

Ősrégészeti problémák

Összehasonlító anatómia

Parsifal

Pedagógiai-lélektani gyakorlat

Petőfi és kora

Rádióaktivitás

Rajz és festés természet után

Régészeti bevezetések az ókori történelemhez

Régészeti bevezetés Európa történetéhez

Régi háztartásunk emlékei

Remekművek elemzése

Repetitórium és gyakorlati matematika

Részletes módszertan

Róma gazdaságtörténete a köztársaság korában

Schiller drámái

Széchenyi kora

Szellemi művelődés a magyar középkorban

Szerb-horvát nyelv

Szerves kémiai módszertan

Szólásmagyarázatok

Szótártörténet

Tanítói etika

Társadalmi etika

Társadalometikai olvasmányok

Térképészeti kútfők

Természetes festékanyagok kémiája

Terpének kémiája

Tőr és kardvívás

Török irodalom

Történelmi népmondáink

Traianus kora

Transzcendens egész függvényekről

Új idealizmus

Újkori magyar történelem

Újkori művelődés

Újnémet nyelvtudomány

Válogatott hazai ingóműemlékek

Válogatott hazai műemlékeink

Válogatott hazai történelmi emlékeink

Válogatott római kori emlékeink

Válogatott római kori régiségeink megbeszélése

Virágbiológia

Vívás

Vörösmarty és kora

Wieland és Herder

Zrínyi és Gyöngyösi költészete

 

 

Kommentek